-->

GALST værdsætter din tillid til, at netop vi behandler din sag, og til gengæld vil GALST selvfølgelig behandle dine personoplysninger med den fortrolighed, som er nødvendig og forventelig i vores forhold. Nedenfor finder du orientering om, hvorledes vi behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har.

1. EJEROPLYSNINGER
GALST Advokataktieselskab
Gammel Strand 44
1202 København K
Telefon: 33 63 74 00
E-mail: info@galst.dk

2. VORES INDSAMLING AF DATA
Når vi rådgiver, modtager vi forskellige dokumenter og oplysninger fra vores klienter. Disse dokumenter og oplysninger opbevares på en digital sag og i nogle situationer også på en fysisk sag. Der vil ofte være personoplysninger i de dokumenter, vi modtager fra vores klienter, og der kan under behandlingen af en sag komme flere personoplysninger til, eksempelvis fra modparter, andre rådgivere, myndigheder, domstole, eller i form af offentlige tilgængelige oplysninger, som vi selv indsamler.

De personoplysninger, som vi modtager kan være almindelige personoplysninger som navn og kontaktinformation, men det kan også være CPR-numre eller oplysninger om lovovertrædelser. Derudover kan det være følsomme personoplysninger, eksempelvis om helbreds- og fagforeningsforhold. Oplysningerne kan vedrøre vores klienter eller andre personer, som indgår i de sager, vi behandler.

3. DATAANSVARLIG
Vi, GALST Advokataktieselskab, Gammel Strand 44, 1202 København K, CVR-nr. 32 28 55 70, er dataansvarlig for oplysninger, som vi modtager til brug for rådgivning af vores klienter.

Vores kontaktoplysninger er telefon 33 63 74 00, e-mail: info@galst.dk.

Har du spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os på info@galst.dk.

4. FORMÅL OG GRUNDLAG
Vi behandler de oplysninger, vi modtager, med det formål at kunne rådgive vores klienter i de sager, som oplysningerne indgår i.

Behandlingen sker – afhængig af opgavens og oplysningens karakter – på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, b, c eller f, artikel 9, stk. 2, litra f, eller databeskyttelseslovens § 8, stk. 3. Normalt vil grundlaget for at indhente og behandle oplysningerne være, (1) at vi har fået samtykke hertil af den registrerede, (2) at det er nødvendigt for at opfylde kontrakten med vores klienter, (3) for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler os, (4) for at fastlægge, påberåbe eller forsvare deres retskrav, eller (5) for at varetage vores klienters legitime/berettigede interesser. Når vi behandler CPR-numre, sker det efter databeskyttelseslovens § 11.

I sager, som omfattes af hvidvaskloven, indhenter vi identitetsoplysninger mv. på vores klienter med det formål at opfylde denne lovs krav. Grundlaget for denne behandling følger af hvidvasklovens § 11.

5. VIDEREGIVELSE MV.
Vi stiller ikke personoplysninger til rådighed for andre med henblik på markedsføring eller lignende formål.

Vi videregiver kun personoplysninger, hvis det er nødvendigt for, at vi kan varetage vores klienters interesser, eller såfremt vi er underlagt en retlig forpligtelse til at videregive disse. De typiske modtagere af personoplysninger vil være myndigheder, domstole, modparter og deres rådgivere. I sager, som er omfattet af hvidvaskloven, videregiver vi identitetsoplysninger mv. i det omfang, vi er forpligtede til at gøre det efter loven.

Vi overfører normalt ikke data udenfor EU, og hvis sådan overførsel finder sted, iagttager vi de nødvendige sikkerhedsgarantier, som kræves efter den gældende databeskyttelseslovgivning, og vores klienter orienteres herom.

Vi overlader personoplysninger til vores systemleverandører i henhold til databehandleraftaler, og kun med det formål, at vi kan bruge vores it-systemer.

Vi har passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring mod uautoriseret adgang, tab eller ødelæggelse af de personlysninger og anden data, som er undergivet vores ansvar. Vi udvikler løbende vores sikkerhedspolitikker og procedurer for at sikre, at vores systemer er sikre og beskyttede. Det er kun personer, som har et legitimt behov for at behandle personoplysninger til de nævnte formål, der har adgang til personoplysningerne.

Vi offentliggør aldrig domme på vores hjemmeside uden, at dommene er anonymiseret og ikke uden vores klienters samtykke.

6. OPBEVARINGSPERIODE
Vi opbevarer personoplysninger, så længe der er en relevant retlig interesse heri, hvilket normalt afgøres ud fra en konkret vurdering af oplysningernes betydning sammenholdt med de gældende forældelsesregler. Hvis der er en relevant retlig interesse heri, vil opbevaringen kunne ske i indtil 10 år efter sagens afslutning, med mindre vi på baggrund af en konkret vurdering skønner, at det er nødvendigt at opbevare dem længere.

I sager, som er omfattet af hvidvaskloven, opbevarer vi efter de gældende regler identitetsoplysninger i 5 år efter sagens afslutning.

7. DE REGISTREREDES RETTIGHEDER
De registrerede har efter databeskyttelsesforordningen:

  • ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler,
  • ret til at få urigtige oplysninger rettet,
  • ret til i særlige tilfælde at få slettet oplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning,
  • ret til i visse tilfælde at få begrænset behandlingen, så den fremover – bortset fra opbevaring – kun må ske efter samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser,
  • ret til i visse tilfælde at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af oplysningerne, og
  • ret til at modtage de registrerede personoplysninger i struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og at få overført personoplysningerne til en anden dataansvarlig uden hindring.

Vi vil, i forbindelse med de registreredes udøvelse af ovenstående rettigheder, stille krav om, at den registrerede legitimerer sig, med mindre vi finder en specifik legitimation unødvendig i den enkelte sag.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du kan indgive klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Denne orientering er senest opdateret den 25. maj 2018 og vil blive opdateret efter gældende regler, praksis eller ændring af vores forretningsgange.