Miljøet omkring en fast ejendom er i dag reguleret gennem blandt andet Jordforureningsloven. Vi bistår i den forbindelse myndigheder, erhvervsdrivende og private ejere i tvister om, hvorvidt myndighedskrav er overholdt samt sager, hvor der viser sig at være en forurening af en ejendom. Advokat Kristian Dreyer gennemførte i 2013-2014 en særlig kompliceret sag om forældelse af jordforurening fra en villatank, og har som ekstern lektor på Erhvervsakademiet og nu Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet undervist i såvel miljø- og planlovgivningen.

I forbindelse med køb af fast ejendom kan der ligeledes opstå tvister, om hvem der skal betale for oprydning efter konstateret forurening.

Planlovgivningen spiller en særdeles vigtig rolle for fast ejendom, da de offentlige planer regulere anvendelsen af landets arealer, og derfor nøje sætter rammerne for, hvad en ejendom kan benyttes til. Afdelingen for fast ejendom og byggeri bistår i konflikter om planforhold, herunder sager om ekspropriation og pligtmæssig overtagelse af ejendomme. Vi bistår ligeledes med førelse af retssager og sager ved Miljø- og Naturklagenævnet. Kristian Dreyer bistod senest borgergruppen ved Gammel Strand i netop den meget omtalte sag ved Miljø- og Naturklagenævnet mod Københavns Kommune i forbindelse med Metrobyggeriet, og fik i den forbindelse medhold i, at Købehavns Kommune havde pligt til at gennemføre nabohøring og udarbejde lokalplan.

Både miljø- og planforholdende skal undersøges i forbindelse med byggesager og ejendomsprojektudvikling, og netop i forbindelse med projektudvikling bistår vi vores kunder i tvister med offentlige myndigheder. Det være sig retssager i forbindelse med tvister om hvorvidt planlovgivningen er overholdt eller forhandlinger med henblik på at få gennemført justeringer eller ændringer af de gældende planforhold.