K2 item: Kristian Strandberg Ivanov Dreyer

Det vurderes ikke, at dommen ændrer på den herksende opfattelse, men dommens præmisser er udførlige og udfolder de momenter, der skal indgå i vu

K2 item: Kristian Strandberg Ivanov Dreyer

Det forekommer ofte, at der undervejs i forhandlingerne mellem køber og sælger og deres respektive rådgivere opstår diskussion om, hvorvidt der er ind

K2 item: Kristian Strandberg Ivanov Dreyer

Det har i en længere periode været Statsforvaltningens og herefter Byggeklageenhedens praksis, at ejerlejlighedsejere ikke er klageberettigede i forhold til ejerfo

K2 item: Kristian Strandberg Ivanov Dreyer

Højesteret følger meget godt det udgangspunkt, som vi antog var gældende ret i artiklen i TBB2023.857 omkring erstatning i anledning af andelsboligsalg. I

K2 item: Kristian Strandberg Ivanov Dreyer


SAGENS OMSTÆNDIGHEDER OG RESULTAT 

A, der var andelshaver i Andelsboligforeningen X, underskrev den 1. juli 2020 en overdragelsesaftale, hvorved hun s

K2 item: Kristian Strandberg Ivanov Dreyer

Da jeg trådte mine første skridt i advokatbranchen den 1. februar 2004, foregik alting i et mere roligt tempo. Posten blev afleveret kl. 10, og blev åbnet o

K2 item: Kristian Strandberg Ivanov Dreyer

Nogle penthouseejere i en ejerforening følte sig generet af lys og varme, og havde derfor uden at få tilladelse hertil fra ejerforeningen opsat såkaldte zip

K2 item: Majken Korsgaard

Sagens omstændigheder var følgende: 

Virksomheden opsagde medarbejderen under dennes barselsorlov i midten af 2021 og til fratrædelse ved udgan

K2 item: Kristian Strandberg Ivanov Dreyer

Det følger af tinglysningslovens § 12, stk. 1+3, at en stævning under visse omstændigheder kan kræves tinglyst på en ejendom. Det afg&oslas

K2 item: Kristian Strandberg Ivanov Dreyer

Sagen angik, om skattemyndighederne ved beregning af gaveafgift skulle acceptere den pris, som blev aftalt mellem A, B og deres far, og som svarede til den seneste offentlige

K2 item: Kristian Strandberg Ivanov Dreyer

 Du kan læse artiklen

K2 item: Kristian Strandberg Ivanov Dreyer

Kristian Dreyer har i vedhæftede notat redegjort for de vigtigste domme på området, og kort beskrevet hvori behovet for eventuelle ændringer bestå

K2 item: Hans Christian Galst, Kristian Strandberg Ivanov Dreyer, Sabrina Bolvig Olsen, Regitze Elmsted

Vi ønsker køber stort tillykke med transaktionens gennemførelse. Du kan læse købers egen pressemeddelelse 

K2 item: Kristian Strandberg Ivanov Dreyer

Indtil nu har det være således, at man tog udgangspunkt i andelsværdien, når man skulle fastsætte sagsomkostningerne til den vindende part, og de

K2 item: Hans Christian Galst, Anders Hebbelstrup Jensen


About IP STARS
 

IP STARS is the leading specialist guide for companies or individuals looking for experienced legal practitioners to deal w

K2 item: Hans Christian Galst, Kristian Strandberg Ivanov Dreyer
Formålet med lovforslaget er at bidrage til, at der på EU plan, og på nationalt plan, findes en effektiv og virkningsfuld processuel ordning for anlæggelse af gruppesøgsm

K2 item: Kristian Strandberg Ivanov Dreyer

Spørgsmålet er forløbigt afgjort af Østre Landsret i Ø.L.K. 29. juni 2023, 23. afd., B-288-23, og svaret er: Begrænsningerne for brug a

K2 item: Kristian Strandberg Ivanov Dreyer

 A og B, der var andelshavere i andelsboligforeningen X, fik i 2018 tilladelse fra andelsboligforeningens bestyrelse til at etablere et nyt badeværelse i deres ande

K2 item: Majken Korsgaard

Arbejdsgruppen får 11 medlemmer inklusive formanden, og skal identificere og beskrive brugen af kunstig intelligens i advokatbranchen. Gruppen skal også se på

K2 item: Kristian Strandberg Ivanov Dreyer, Regitze Elmsted

Sagens spørgsmål var, om andelsboligforeningen havde været berettiget til at nægte at meddele fuldmagt til andelshaveren A’s byggeansøgni

Vi er superglade og stolte over, at vi har kunnet tiltrække en kapacitet som Lotte til vores virksomhed. Lotte har betydelig erfaring med insolvensbehandling og har

K2 item: Kristian Strandberg Ivanov Dreyer

Danske Advokater, der er advokaternes brancheorganisation, har en række fagudvalg, hvor branchens faglige fyrtårne er samlet. Fagudvalget for fast ejendom omfatter

K2 item: Kristian Strandberg Ivanov Dreyer

Tinglysningsretten mente, at man alene kan opfatte en ejerforening som det fællesskab der opstår, når en en eller flere bygninger på én matrikel

K2 item: Kristian Strandberg Ivanov Dreyer, Sabrina Bolvig Olsen

Den meget omtalte sag fra Annisse i Gribskov Kommune omkring et moderne byggeri, som kommunen igennem flere år har forsøgt at kræve fysisk lovliggjort (bygg

 Danske Advokater er en brancheforening for advokatvirksomheder, hvis samarbejde har til formål at udvikle og styrke advokatbranchen og retssikkerheden for borgerne

K2 item: Kristian Strandberg Ivanov Dreyer

Dommen slår fast, at sælgeren ikke var erstatningsansvarlig, og at køberen - der ikke kan havde krævet tilbagebetaling af overpris, men alene fø

K2 item: Kristian Strandberg Ivanov Dreyer

Der blev den 4. januar 2022 bragt en klumme omkring den nye ejerlejlighedslov og normalvedtægt og den nye tinglysningspraksis omkring tinglysning af særvedtæ

Fra alle os hos GALST sender vi et ønske om et godt nytår og en stor tak for endnu et spændende år til alle i vores netværk.

2021 har bl

K2 item: Kristian Strandberg Ivanov Dreyer, Sabrina Bolvig Olsen

Advokat og partner Kristian Dreyer udgiver i samarbejde med forlaget Karnov Group i februar 2022 sin nye lovkommentar til Ejerlejlighedsloven og normalvedtægten med komm

Lægedage er de praktiserende lægers største efteruddannelsesbegivenhed, som også tiltrækker yngre læger, andre speciallæger samt pra

K2 item: Kristian Strandberg Ivanov Dreyer

I går var Kristian Dreyer på slap line, da han stod for underholdningen af 285 ejendomsmæglere fra København på Sca

En stor tak for hæderen til Spar Nord og BDO Danmark, der hvert år uddeler en pris, der ”hyld

K2 item: Regitze Elmsted

Regitze Elmsted er den 1. september tiltrådt stillingen som advokat hos GALST.

Regitze skal blandt andet yde specialistrådgivn

Hos GALST vil vi gerne sætte fokus på mangfoldighed og retten til at være, den man er.

 

K2 item: Hans Christian Galst

Stort tillykke til partner og advokat Hans Christian Galst med 30-års

K2 item: Freshta Victoria Fana

Josephine Winge er tiltrådt som advokatfuldmægtig hos GALST den

K2 item: Hans Christian Galst, Christian Steen Laursen, Kristian Strandberg Ivanov Dreyer

GALST Advokataktieselskab overtager den 3. juni 2021 den af

K2 item: Aase Irene Pedersen

Stort tillykke til Aase Irene Pedersen med 10-års jubilæet.

 

Den 1. juni tiltræder Daniel Ørbæk som advokatfuldmæ

K2 item: Hans Christian Galst, Christian Steen Laursen, Kristian Strandberg Ivanov Dreyer


Det anerkendte, uafhængige ratingbureau, Legal 500 rangerer igen i år GALST i toppen af det danske advokatmarked.

Legal 500 har netop udgivet dere

K2 item: Kristian Strandberg Ivanov Dreyer, Sune Nyvang Blohm

Der er nu afsagt dom i en sagen for Højesteret om ændring af fordelingstal ved tagboligprojekt (knopskydning).

Når dommen læses, skal man

K2 item: Hans Christian Galst, Christian Steen Laursen, Kristian Strandberg Ivanov Dreyer


GALST ønsker visuelt at markere og synliggøre en af de værdier, advokatvirksomheden altid har stået for, nemlig plads til forskellighed.

<

K2 item: Kristian Strandberg Ivanov Dreyer

Advokat og partner Kristian Dreyer kommenterer på to ny domme om bodelvirksomhed hos naboen og spørgsmålet om, hvorvidt det er noget en boligsælger skal oplyse om. 

K2 item: Kristian Strandberg Ivanov Dreyer

I interviewet drøftes spørgsmålet om boligkøb i disse COVID-19-tider.

Læs interviewet

K2 item: Hans Christian Galst, Christian Steen Laursen, Kristian Strandberg Ivanov Dreyer

Det internationale, bredt anerkendte og uafhængige ratingbureau, Legal 500, rangerer hvert år de bedste advokatfirmaer i lande verden over. Legal 500’s range

K2 item: Kristian Strandberg Ivanov Dreyer

Denne Q&A er opdateret den 30. marts 2020 kl. 12, og der tages forbehold for løbende ændring af situationen og lovændringer, ligesom det understreges, a

K2 item: Hans Christian Galst

Hvis du driver en virksomhed med datterselskaber eller filialer i et andet land end Danmark og gerne vil holdes orienteret om de hjælpepakker, som det pågæld

K2 item: Hans Christian Galst

Hvis I missede webinaret i går, hvor advokat Hans Christian Galst gennemgik lønkompensationspakken og nogle af de muligheder og begrænsninger pakke har, kan

K2 item: Christian Steen Laursen, Kristian Strandberg Ivanov Dreyer, Sune Nyvang Blohm

I dette nyhedsbrev ser vi nærmere på erhvervslejekontrakter i lyset af COVID-19 situationen. 

Læs mere her.

Det gør det besværligt – hvis ikke umuligt – for landets mange andelsboligforeninger at afholde de ellers planlagte og vedtægtsbestemte generalf

K2 item: Kristian Strandberg Ivanov Dreyer

 
Den nye brancenorm er, som den kan læses på Dansk Ejendomsmæglerforenings åbne del af sin hjemmeside, sålydende: 

 

K2 item: Kristian Strandberg Ivanov Dreyer

I begyndelsen gik alt godt, og hovedentreprenøren byggede på livet løs. Knud deltog ikke i de godt 30 byggemøder, men var repræsenteret af sin

K2 item: Christian Steen Laursen


GALST ønsker visuelt at markere og synliggøre en af de værdier, advokatvirksomheden altid har stået for, nemlig plads til forskellighed.
<

K2 item: Kristian Strandberg Ivanov Dreyer

Discplinærnævnet for Ejendomsmægler (DNFE) har i en længe ventet kendelse frifundet Kristian Dreyers klient i anledning af formidling af en ejerlejligh

K2 item: Kristian Strandberg Ivanov Dreyer

Den hurtige indsats fra barmedarbejderen og ikke mindst fra Københavns Brandvæsen betød, at branden blev isoleret, og kun har påvirket 1/4 af vores l

K2 item: Kristian Strandberg Ivanov Dreyer, Sune Nyvang Blohm

Landsretten havde tidligere afvist, at der i sagen var grundlag for ophævelse, da kriminaliteten ikke var begået med den efter ophævelsesbestemmelsen forn&os

K2 item: Kristian Strandberg Ivanov Dreyer

Det bliver advokat og partner, Kristian Dreyer, der primært vil deltage i netværket, men arrangementerne er for hele virksomheden og alle ansatte. Afdelingen for f

K2 item: Sune Nyvang Blohm

I sagen havde udlejer tilbage i 2013 varslet en markedslejestigning i henhold til Erhvervslejelovens § 13. I foråret 2014 fik udlejer medhold i markedslejestigninge

K2 item: Kristian Strandberg Ivanov Dreyer

Årets Håndværker 2019 afholdes i år over hele to dage i Cirkusbygningen i København 10-11. april 2019. Igen i år er advokat og partner fra

K2 item: Kristian Strandberg Ivanov Dreyer

Den netop offentliggjorte rapport om dusør- og overprisbetaling ved andelsboligkøb viser, at der fortsat er problemer med ulovlig dusør- og overprisbetali

K2 item: Christian Steen Laursen

European LifeCare Group er Europas største udbyder af vaccination med over 50 klinikker i Danmark og Storbritannien.

Selskabet blev oprindelig børsno

K2 item: Hans Christian Galst

Det er derfor vigtigt, at denne registrering foretages inden for de næste fire uger, hvis det ikke allerede er sket.Virksomheder risikerer tvangsopløsning på

K2 item: Anders Hebbelstrup Jensen

GALST har været involveret i sag om, hvorvidt breve sendt med anbefalet post eller afleveringsattest er tilstrækkelig dokumentation for et påbuds fremkomst. Resultatet var overraskende, og alle der beskæftiger sig med administration af fast ejendom såvel som udlejere, bør læse nøje med her.

K2 item: Kristian Strandberg Ivanov Dreyer

Da det lå inden for andelsboligforeningens formål, og konkret fandtes at være en saglig beslutning, der lå i tråd med tidligere beslutninger i fo

K2 item: Sune Nyvang Blohm

Retssagen blev ført af advokat og partner, Kristian Dreyer, for byretten, hvor han og boligsælgerne fik medhold. Boligkøberen ankede til landsretten.<

K2 item: Kristian Strandberg Ivanov Dreyer

Læs artiklen

K2 item: Kristian Strandberg Ivanov Dreyer

Østre Landsret har ved dom af 7. november 2017 i anke 8. afd. B-2307-16 fundet, at en administrationsaftale mellem en administrator og en ejerforening var en forbrugera

K2 item: Kristian Strandberg Ivanov Dreyer

Østre Landsret har nu endeligt afgjort striden vedrørende E/F Egholm og de pontonner, som er opført foran stuelejlighederne i københavns sydhavn.&n

K2 item: Kristian Strandberg Ivanov Dreyer

En ny landsretsdom fastholder det mangeårige princip, at ejendomsmæglere skal værdiansætte ejendomme korrekt, men der tillades et vist acceptabelt fejl

K2 item: Sune Nyvang Blohm

I begyndelsen af maj var advokat Sune Blohm i Københavns Byret for at repræsentere en ejendomsudvikler i en sag anlagt af en tidligere samarbejdspartner, der

K2 item: Signe Brock

Erhvervsministeren foreslår blandt andet at sænke minimumskravet til aktieselskabers selskabskapital fra kr. 500.000 til kr. 400.000 og at gøre det mulig

K2 item: Carsten Bo Løjborg

Dommen er netop afsagt, og vores klient fik medhold. Landsretten har nogle gode præmisse om betingelserne herfor.

Opsigelsesadgangen følger af lejelovens

K2 item: Kristian Strandberg Ivanov Dreyer

Den 15. maj 2018 har Regeringen (V, LA og K) og S, DF og RV indgået en politisk aftale om at sikre mere attraktive skattevilkår og korrekt skattebetalin

K2 item: Kristian Strandberg Ivanov Dreyer

Gevinster ved sådanne investeringer er hos personer skattepligtige som personlig indkomst, og tab er fradragsberettiget, men kun som et ligningsmæssigt fradrag. De

K2 item: Kristian Strandberg Ivanov Dreyer

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har den 28. februar 2018 ved L177 fremsat et rigtigt godt lovforslag, der skal forbedre andelsboligsektoren under overskriften "Mere robuste andelsboligforeninger". Men på et punkt er advokat Kristian Dreyer dog kritisk.

K2 item: Kristian Strandberg Ivanov Dreyer

Forbrugeren havde købt et rækkehus som et ”projektkøb”, og fik oplyst i salgsopstillingen, at ejendomsskatten udgjorde godt 13.000 kr. år

K2 item: Kristian Strandberg Ivanov Dreyer

Kristian Dreyer, partner og advokat for GALST, er dog ikke helt enig i denne betragtning. Kristian arbejder desuden som ekstern lektor ved det juridiske fakultet i Købe

K2 item: Hans Christian Galst

Hans Christian Galst har de seneste 11 år rådgivet X Factor finaledeltagerne og har derudover også rådgivet finaledeltagerne i andre tilsvarende konkur

K2 item: Christian Steen Laursen, Anders Hebbelstrup Jensen

I efteråret 2016 startede Domstolsstyrelsen deres pilotdrift og det skal efter planen være fuldt udrullet til samtlige retskredse til starten af februar 2018. Det

K2 item: Kristian Strandberg Ivanov Dreyer

De nye regler sætter begrænsninger for adgangen til at finansiere forældrekøbet med et variabelt forrentede lån. Mange forældre vil fremad

Sune kommer fra en stilling hos Husen Advokater, hvor han sad som specialist i lejeret, og ydede rådgivning inden for fast ejendom med fokus på overdragelse af fas

K2 item: Hans Christian Galst

Vi har i den forbindelse også fornyet vores logo og lanceret en ny hjemmeside.

Virksomheden ejes fortsat af advokaterne Hans Christian Galst, Christian Steen Lau

K2 item: Kristian Strandberg Ivanov Dreyer

I sagen havde ejerforeningen og administrator ved en fejl registreret, at en ejerlejlighedsejer havde betalt sin andel af fælleslånet, og ejerlejlighedsejeren blev

K2 item: Christian Steen Laursen

Læs mere om Julie her.

Hvis du ønsker at hør

K2 item: Hans Christian Galst

Signe er specialiseret i nogle af de mest centrale erhvervsjuridiske områder, herunder selskabs-, ansættelses- og markedsføringsret, mens Carsten er special

K2 item: Kristian Strandberg Ivanov Dreyer

Uddannelsen tages af advokater med erfaring i voldgiftsssager, som ønsker at kvalificere sig som voldgiftsdommere.

Læs mere om Kristian Strandberg Dreyer

K2 item: Hans Christian Galst

Legal 500 er det mest prominente ratingbureau inden for jurabranchen. Det er uafhængigt og baserer sig på kunders og brancheaktørers vurdering.

Side

K2 item: Kristian Strandberg Ivanov Dreyer

Det kan være svært at gennemskue for købere, om der er tale om en sund andelsboligforening. Derfor har boligsiden.dk udarbejdet en guide, som skal hjæ

K2 item: Kristian Strandberg Ivanov Dreyer

Karnov Group går nu i gang med at trykke 2. oplag.

Bogen er en samlet fremstilling af ejerlejligheds- og andelsboligretten, hvor fællestræk og forske

K2 item: Kristian Strandberg Ivanov Dreyer

Forbrugere skal med aftalen nemmere kunne gennemskue prisen for sit realkredit- og banklån og i praksis få nemmere ved at skifte realkreditinstitut og bank uden fo

K2 item: Hans Christian Galst

På mødet vil emner såsom forholdet mellem kontraktsansvar og ansvar på deliktsgrundlag samt bevisvurdering i moderne rettergang debatteres af fø

K2 item: Christian Steen Laursen

Arbejdsgruppens mål er at udarbejde en rapport til Danske Advokaters bestyrelse om, hvilke initiativer branchen bør initiere.

Der kan læses mere om