K2 item: Kristian Strandberg Dreyer

Ejendomsbranchen er kommet ud af flere års krise. Transaktionsniveauet er højt, boligmarkedet blomstrer, og der projektudvikles i byerne såvel som landkommunerne.

Vores afdeling for fast ejendom og byggeri yder rådgivning og fører retssager inden for stort set alle spørgsmål om fast ejendom og byggeri.

Vi udgiver løbende bøger og artikler om fast ejendom. Vi er faste skribenter i Berlingske Tidende og på boligsiden.dk, hvor vi giver læserne indblik i spørgsmål om fast ejendom.

Vi underviser på Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet i faget omsætning af fast ejendom, og vi underviser på efteruddannelsen for bl.a. advokater og ejendomsmæglere.

En af vores advokater er voldgiftsdommer på på oasi.dk med fokus på voldgiftssager bl.a. relateret til fast ejendom og byggeri m.v. 

Siden 2015 har vi været optaget på Legal 500s liste over de bedste advokatfirmaer i Danmark, herunder inden for "real estate and construction". Legal 500 er det mest prominente juridiske opslagsværk i verden. Legal 500 er uafhængigt og baserer sig på årlige interviews med kunder og brancheaktører og disses vurderinger af vores arbejde i det seneste år.

Nedenfor kan du læse mere om udvalgte specialer inden for fast ejendom og byggeri.


Vi yder rådgivning og bistår med tvistløsning inden for den almene boligsektor, hvor reglerne i vid udstrækning minder om boliglejerettens regler, men alligevel på helt afgørende punkter er meget forskellig derfra, herunder ikke mindst som følge af det kommunale tilsyn og de særlige beboerdemokratiske regler.

Vi yder rådgivning inden for alle områder af boliglejeretten. Vi rådgiver om og bistår med udarbejdelse og ændring af lejekontrakter, ligesom vi bl.a. rådgiver om tilbudspligt, lejefastsættelse, lejeregulering, fraflytningskrav, opsigelse og ophævelse. Ejendomsforeningen Danmark har udpeget vores ene advokat som boligdommer ved Københavns Byret, Retten i Glostrup og Retten i Lyngby.

Et typisk projektforløb begynder med en option på køb af en grund eller ejendom, tilvejebringelse af det nødvendige plangrundlag, forhandling og indgåelse af bygge- og rådgiveraftaler, byggeriets gennemførelse samt videresalg og/eller udlejning.

Vi arbejder med mange forskellige typer af ejendomsprojektudvikling herunder bl.a. konvertering af erhvervsejendomme til beboelsesejendomme, opførelse eller ombygning af fast ejendom, tagboligprojekter, udvikling af ejer- og andelsboligprojekter, villabebyggelser og grundejerforeninger samt omdannelse af havne- og industriområder til beboelseskvarterer.

Vi underviser både ejendomsmæglere og advokater på deres lovpligtige efteruddannelseskurser i netop ejendomsprojektudvikling. Vi har herudover været inddraget i Dansk Ejendomsmæglerforenings udvikling af projektsalgsnormer, der udtrykker god ejendomsmæglerskik i forbindelse med projektsalg.

Vi yder forenings- og byggeretlig rådgivning til ejer- og andelsboligforeninger samt ejendomsadministratorer. Vi rådgiver bl.a. om etablering og drift af ejer- og andelsboligforeninger, foreningsretlige forhold, byggesager, udvikling af loftsarealer, altanprojekter, støttede renoveringer efter byfornyelseslovens regler, eksklusionssager og udsættelser.

Vi har været dybt involveret i den seneste revidering af andelsboligforeningsloven i forbindelse med lovændringen "Mere robuste andelsboligforeninger", og skal i 2018 afholde kurser i den nye ejerlejlighedslov baseret på udvalgsrapporten fra marts 2018. 

Vi har i 2016 skrevet bogen ”Ejerlejligheder og andelsboliger”. Bogen er en samlet fremstilling af ejerlejligheds- og andelsboligretten, hvor fællestræk og forskelligheder belyses. Bogen består af 499 sider og behandler ca. 700 domme, kendelser og afgørelser. Bogen er det nyeste og mest omfattende værk på området.

Vi rådgiver alle aktører inden for byggeriet, herunder arkitekter, tekniske rådgivere, entreprenører, investorer samt private, kommunale og statslige bygherrer. Vi bistår bl.a. i forbindelse med forhandling og udarbejdelse af entreprise- og rådgiveraftaler, udarbejdelse af alle sædvanlige aftaler, byggevoldgift og alternativ konfliktløsning, sagkyndige beslutninger samt syn og skøn. Desuden bistår vi vores kunder med projektudvikling og de kommercielle aftaler, der ofte er en del af sådanne udviklingsprojekter.

Vi bistår vores kunder med forhandling og gennemførelse af køb og salg af fast ejendom. Vi afdækker risici og muligheder i forbindelse med vores due diligence, vi rådgiver om ejerstruktur, og vi sikrer, at overdragelser sker på et fuldt oplyst grundlag.

Vi underviser advokater, developere og ejendomsmæglere i køb og salg af fast ejendom, ligesom vi underviser på Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet i faget omsætning af fast ejendom.

Vi rådgiver bl.a. om miljøretlige risici ved overdragelser, miljøklausuler, VVM-redegørelser, miljøvurderinger og lokalplaner, ligesom vi bistår i forbindelse med klagesager for Naturklagenævnet og taksationsmyndighederne samt retssager i forbindelse med dette fagområde.

Vi yder rådgivning, fører retssager og skriver lærebøger inden for stort set alle spørgsmål om fast ejendom. Vi har bl.a. skrevet to bøger, der behandler rådgiveransvar i forbindelse med overdragelse af fast ejendom og andelsboliger. Det er derfor helt naturligt, at vi også fører rets- og voldgiftssager om advokat-, ejendomsmægler-, administrator- og arkitektansvar.