Medmindre andet udtrykkeligt aftales, gælder disse forretningsbetingelser for al juridisk bistand, som GALST Advokataktieselskab, CVR 32 28 55 70, herunder Galst & Altschuler Sundhedsretsadvokater, SVEGA Advokatinkasso og GALST Selskaber, yder klienter. For GALST Selskaber gælder særlige regler i afsnit 14, der har forrang for ydelser leveret af GALST Selskaber.

Forretningsbetingelserne er senest revideret den 14. februar 2024.

Opgaven
Er kunden erhvervsdrivende, drøftes omfanget af den aftalte opgave løbende, og medmindre andet særskilt aftales, sker honorarberegningen efter vores almindelige principper for honorarberegning, jf. nedenfor. Er kunden forbruger, udfærdiges der altid en skriftlig aftale om såvel opgavens omfang som det aftalte honorar, inden opgaven iværksættes.

Vi løser alle opgaver i overensstemmelse med de danske advokatetiske regler og den danske retsplejelovs regler om advokater.

Immaterielle rettigheder til materiale udarbejdet af GALST Advokataktieselskab, tilhører GALST Advokataktieselskab, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt. 

Opgaver løses altid af virksomheden, og kan derfor konkret blive løst af en flerhed af personer, herunder således at partnere udfører visse dele af arbejdet, men overlader andet arbejde til advokater og fuldmægtige. Det samme gælder løsning af opgaver i virksomhedens respektive afdelinger, hvor sagerne løses på den efter vores opfattelse mest hensigtsmæssige og effektive måde. Den ansvarlige advokat for opdraget kan således lade sagen udføre af en anden kollega i virksomheden helt eller delvist


Tavshedspligt
Alle medarbejdere hos GALST Advokataktieselskab er underlagt tavshedspligt. Alle oplysninger, som vi modtager om en klient i forbindelse med en opgave, behandles fortroligt, medmindre det fremgår af omstændighederne, at oplysningen ikke er af fortrolig karakter.

Interessekonflikter
Når vi modtager opgaven, sikrer vi os i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og vores interne procedurer, at der ikke foreligger inhabilitet eller interessekonflikt. Opstår der under sagens forløb inhabilitet eller interessekonflikt, som medfører, at vi må frasige os sagen, henviser vi gerne kunden til en anden advokat.

Honorarfastsættelse
Vores advokathonorar fastsættes på baggrund af retsplejelovens regler og de advokatetiske regler. Vort honorar beregnes med udgangspunkt i opgavens kompleksitet, opgavens betydning for kunden, opgavens værdi, opgavens udfald, ansvaret forbundet med opgavens udførelse og den tid og specialistviden, der er anvendt i forbindelse med vor bistand samt den tid der medgår til opfyldelse af lovpligtige opgaver i forhold til sagsoprettelsen herunder fx. hvidvaskafklaring, klientkendskab (KYC), DAC6 og GDPR. Besvarelse af advokatbreve overfor kundens revisor faktureres efter medgået tid, jf. nedenfor. 

Kunder faktureres særskilt for udlæg og andre relevante omkostninger i forbindelse med den ydede rådgivning herunder eksempelvis transport- og logi. Disse omkostninger betaler kunden således udover advokathonoraret.

Vi fakturerer som udgangspunkt den anvendte tid månedsvis bagud.

Medmindre andet skriftligt er aftalt indgår følgende timetakster ved honorarfastsættelsen:

  • Partnere (Hans Christian Galst, Christian Steen Laursen, Kristian Dreyer og Majken Korsgaard) 3.750 kr. eksl. moms eller 4.687,50 kr. inkl. moms
  • Advokaterne Regitze Elmsted, Lotte Lundin og Peter Jakobsen 3.200 kr. eksl. moms eller 4.000 kr. inkl. moms.
  • Advokaterne Anders Hebbelstrup Jensen, Sabrina Bolvig Olsen og Henrik Drewes Rasmussen 3.000 kr. eksl. moms eller 3.750 kr. inkl. moms
  • Advokatfuldmægtige Freshta Victoria Fana 2.300 kr. ex. moms eller 2.875 kr. inkl. moms
  • 1 års advokatfuldmægtige 1.600 kr. ex. moms eller 2.000 kr. inkl. moms

 

Timesatserne kan i sagsforløbet blive justeret fremadrettet og uden varsel, og er gældende fra justeringstidspunktet og frem til næste justering. Ved justering vil kunden blive orienteret herom. De gældende timesatser er altid tilgængelige under "forretningsbetingelser" på vores hjemmeside www.galst.dk

Sager kan løses i flerhed af personer og derfor vil et honorar ofte basere sig på forskellige timesatser.

Vi forbeholder os ret til at bede om indbetaling af et aconto honorar forud for opgavens udførelse.  


Betalingsbetingelser
Vores betalingsbetingelser er netto kontant, og vores honorar forfalder derfor til betaling ved fakturaens udstedelse eller med 14 dages betalingsfrist, hvilket vil fremgå specifikt af den udstedte faktura nederst under betalingsbetingelser.

Ved forsinket betaling beregnes rykkergebyrer og renter i overensstemmelse med rentelovens almindelige regler. Honoraret tillægges moms efter gældende regler.

Klientmidler
Alle såkaldte "klientmidler" forvaltes efter Advokatsamfundets regler og indsættes på en "klientkonto". Tilskrevne klientkontorenter tilfalder GALST Advokataktieselskab. Påløbne (negative) klientkontorenter pålægges klienten.

Klientmidler er beskyttet under Lov om indskyder- og investorgarantiordning. Pr. 1. juni 2015 er beskyttelsen beløbsbegrænset til € 100.000 pr. klient pr. pengeinstitut. GALST Advokataktieselskab hæfter ikke for tab af klientmidler, som måtte følge af, at pengeinstituttet bliver nødlidende, eller som måtte følge af begrænsningen i dækningen fra Indskydergarantifonden.

Insiderviden
Vi har regler om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer for alle ansatte i virksomheden. Regelsættet omfatter tillige familiemedlemmer og samlevere.

Hvidvaskningsregler
Vi er omfattet af lov om forebyggelse af hvidvaskning af økonomiske midler, og vi har således indberetningspligt til myndighederne.

Til opfyldelse af loven har vi pligt til at indhente og opbevare identitetsoplysninger både fra nye og eksisterende kunder, der ikke tidligere har afgivet identitetsoplysninger.

Opgavens ophør og udtræden
Begge parter kan til enhver tid opsige aftalen eller samarbejdet. Opsigelse fra vores side kan eksempelvis begrundes i væsentlig overskridelse af betalingsfristen i en faktura, hvis udtræden skønnes at være i klientens bedste interesse, hvis der indtræder insolvens hos kunden, eller hvis andre tvingende årsager måtte tilsige dette. Vi tilstræber, at udtræden sker uden urimelige vanskeligheder, og at kunden får lejlighed til at søge rådgivning og repræsentation hos en anden advokat. Udtræden medfører ikke, at et eventuelt honorarkrav bortfalder.

Kritik
Vi forsøger altid at yde vores bedste for at gøre kunden tilfreds. Hvis der er forhold i vores sagsbehandling, kunden ikke er tilfreds med, kan kunden kontakte den ansvarlige partner med henblik på at drøfte spørgsmålet og finde en mindelig løsning.

Kunden har også mulighed for at indgive egentlig klage til Advokatnævnet. I givet fald skal klage indgives til Advokatnævnet senest et år efter, Kunden har konstateret det forhold, kunden vil klage over. Vi henstiller dog til, at kunden inden indgivelse af klage drøfter sagen med os, og at en eventuel klage indleveres hurtigst muligt og gerne inden tre måneder.

Der kan også indgives klage til Advokatnævnet over vores salær. Fristen for at klage over en advokats salær er 1 år. Fristen regnes fra tidspunktet for den endelige afregning af salæret.


Advokatnævnets kontaktoplysninger:
Advokatnævnets Sekretariat, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.
Hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk
E-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Ansvar, ansvarsbegrænsning og forældelse
Vi er ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Ansvaret er i ethvert tilfælde af såvel simpel som grov uagtsomhed fra vores side begrænset til et maksimalt beløb på DKK 85. mio. pr. år og bestyrelsesdækning på DKK 10 mio. i alt pr. år pr. advokat. Kunden skal være særligt opmærksom på denne ansvarsbegrænsning. Vi har mulighed for konkret at forhøje dækningen, hvis kunden imod særskilt betaling ønsker, at vi skal påtage os et større ansvar.

Vi er ansvarsforsikret hos Codan Forsikring A/S, Gammel Kongevej 60, DK-1790 København V, (CVR: 41 96 39 48).  Når, og hvis opgavens størrelse tilsiger det, tegner vi efter aftale en tillægsforsikring på den pågældende opgave. GALST Advokataktieselskab, vores partnere og medarbejdere, har ikke ansvar for indirekte tab eller driftstab, herunder tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image eller lignende forhold.

Eventuelle krav kan alene rejses mod GALST Advokataktieselskab og således ikke mod den enkelte medarbejder. Vi hæfter ikke for eventuelle fejl begået af andre rådgivere, som vi har henvist kunden til, ligesom vi ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som vi efter aftale med kunden har overladt dele af opgavens løsning til.

Hvis kunden er erhvervsdrivende, forældes erstatningskrav overfor GALST Advokataktieselskab, 12 måneder efter kunden bliver bekendt med eller burde være blevet bekendt med, de omstændigheder, som begrunder et krav. Forældelse indtræder dog senest 3 år efter rådgivningen, som kravet baseres på, er ydet.

Lovvalg og værneting
Vores rådgivning og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret med undtagelse af lovvalgsregler, som måtte pege på anvendelsen af fremmed ret. Eventuelle tvister mellem GALST Advokataktieselskab og kunden kan alene indbringes for danske domstole.

GALST SELSKABER

Nedenstående forretningsbetingelser gælder, når du bestiller ny registrering af anparts- og aktieselskaber via www.galstselskaber.dk.

Hjemmesiden drives, og dens services leveres af, GALST Selskaber, CVR A/S 32 28 55 70, der har følgende hjemstedsadresse:

GALST Selskaber

c/o Galst Advokataktieselskab

Gammel Strand 44

DK-1202 København K.

GALST Selskaber er ejet af Galst Advokataktieselskab.

Vi er medlem af Advokatsamfundet og Danske Advokater.

Medmindre anden særskilt aftale er indgået, gælder i øvrigt følgende forretningsbetingelser:

Når du sender en ordre på et selskab via vores bestillingsmodul, afgiver du en lang række oplysninger, persondata, herunder for såvel juridiske enheder som private personer.

Er du advokat eller revisor eller anden rådgiver, og bestiller du et selskab eller anden ydelse hos os på din egen kundes vegne, har du et selvstændigt ansvar for, at disse personer/juridiske enheder har givet samtlige nødvendige samtykker, herunder til at tiltræde selskabets ledelse, ejerkreds, eller stifterkreds. Du indestår som fuldmægtig/repræsentant for, at samtlige nødvendige samtykker, foreligger.

Er du privatperson eller virksomhed vil vi fremsende stiftelsesdokument med tilhørende vedtægter, der skal underskrives af samtlige personer/enheder førend registrering kan finde sted. Såfremt nogle af selskabsdeltagerne er forhindret i at underskrive, må disse meddele fuldmagt til en anden selskabsdeltager.

Vi er som alle andre advokatvirksomheder underlagt hvidvaskningsloven. Hvidvaskloven indeholder i § 1, stk. 1, nr. 13 og nr. 14 en bestemmelse om, at stiftelse af selskaber og dermed beslægtet arbejde/rådgivning er omfattet af pligten til at indsamle og opbevare lovpligtige identitetsoplysninger. Vi skal som følge heraf modtage billedlegitimation i form af paskopi eller kørekort. Såfremt stifter er en udenlandsk person skal vi have officielt bevis for vedkommendes registrerede adresse i udlandet. For udenlandske virksomheder gælder det, at vi skal modtage virksomhedsregistreringsbevis fra det pågældende lands registreringsmyndighed, ligesom det her skal fremgå, hvem der er ejer. Der skal foreligge identitetsoplysninger på alle de personer registreringen af selskabet omfatter. Vi opbevarer identitetsoplysningerne.Såfremt indskudskapitalen ved kontantstiftelser ikke overføres til vor klientkonto skal kapitalen dokumenteres i form af et af dit pengeinstitut bekræftet kontoudtog, lydende i selskabets navn. Honorarandelen skal være indgået på vores klientkonto eller dokumenteret overført, førend udkast fremsendes.

Straks efter din indtastning vil du modtage en ordrebekræftelse på din bestilling på den mail som du har oplyst til sidst i bestillingsmodulet. Når kapitalen er indgået eller dokumenteret indbetalt og samtlige ovenfor anførte dokumenter indsendt, fremsendes stiftelsesdokument med tilhørende vedtægter, og fortrydelsesretten ophører dermed. Selskabets dokumenter leveres udelukkende elektronisk i form af filer i PDF-format (Adobe Reader®). Du vil altid kunne modtage disse i et redigerbart format, såfremt det ønskes.

Enhver forretningsmæssig forbindelse, al rådgivning, enhver aftale, og ethvert køb hos/med os er undergivet dansk ret, og danske domstole har enekompetence til at afgøre tvister. Danske lovvalgsregler, der peger på anvendelsen af andet end dansk ret (fremmed ret), finder dog ikke anvendelse.

Sagsanlæg skal ske ved Københavns Byret med sædvanlig ankemulighed til Østre Landsret. I tilfælde af sagsanlæg, er du såvel som selskabet forpligtet til at ville fremmøde for Københavns Byret og/eller Østre Landsrets imod behørigt varsel.

Levering af selskabets dokumenter i forbindelse med registreringen er:

Stiftelsesdokument

Vedtægter

Ejerbog

Registreringsbevis (sammenskrevet resume) Faktura

Øvrige dokumenter kan tilkøbes imod særskilt aftale og særskilt betaling.

Levering sker altid til den af ordreafgiver afgivne mailadresse i bestillingsmodulet. Vi påtager os intet ansvar, såfremt e-mailadressen er fejlagtigt indskrevet eller af tekniske årsager ikke fungerer, herunder såfremt SPAM-filtre eller tilsvarende måtte forhindre forudsat og sædvanlig levering.

Sædvanlig leveringstid er op til få timer efter, at vi har modtaget stiftelsesdokument og vedtægter retur i underskrevet stand (gerne pr. e-mail eller som scannet kopi i PDF-format) samt øvrige som ovenfor anført dokumentation.

For stiftelse af selskaber gælder følgende prisblad i danske kroner og med den til enhver tid gældende momssats, hvorom der tages forbehold. Nugældende momssats er angivet nedenfor:

Omdannelse af ApS til A/S                                                  DKK 5.000,-

Omdannelse af A/S til ApS                                                  DKK 5.000,-

Stiftelse af anpartsselskab (ApS)                                          DKK 3.000,-

Stiftelse af aktieselskab (A/S)                                               DKK 4.000,-

Stiftelse af drift ApS og holdingselskab                               DKK 4.500,-

Stiftelse af drift A/S og holdingselskab                                DKK 5.500,-

Moms A-SKAT/AM kr.                                                         DKK 500,- + 25 % moms

Faktura udstedes som regel til det nyregistrerede selskab med mindre andet er aftalt. Salær kan fratrækkes kapitalindskud forinden udbetaling fra vores klientkonto.

Du har ret til at fortryde din bestilling, selvom enhver bestilling betragtes som et erhvervsforhold. Fortrydelsesretten ophører som anført under punkt 1.6., når vi har modtaget bestillingen og selskabskapitalen er indbetalt eller er dokumentet indbetalt på selskabets konto, og vi er bekendt dermed. Fortrydelsesretten er gratis at udnytte. Fortrydelse af en bestilling af et selskab skal ske ved skriftlig henvendelse til info@galst.dk. Du vil snarest, og senest inden 1 uge modtage de penge retur, som du måtte have indbetalt (salærandel og eventuel indbetalt selskabskapital). I tilfælde af fortrydelse sker der ikke forrentning af indbetalte beløb.

Vi annullerer din bestilling, såfremt vi efter gentagne henvendelser ikke modtager fornævnte dokumentationer eller betaling. En måned efter modtagelse og udebleven svar på vores henvendelser vedrørende opfølgning, vil sagen blive henlagt uden yderligere varsel.

Længere leveringstider kan forekomme såfremt Erhvervsstyrelsens onlinesystem er ustabilt eller ude af drift, herunder i tilfælde af forsinkelse hos tredjemand (leverandører af vores IT systemer og lignende). Vi vil dog altid holde dig tæt orienteret i et sådant forløb. Vi fraskriver os ethvert ansvar for forsinkelsens konsekvenser også henset til dine øvrige juridiske dispositioner, der måtte være relaterede til GALST Selskaberistrering. Det er aftalt, at vi ikke hæfter for driftstab, avancetab, følgetab eller andet indirekte tab af nogen art.

Oprettelsen af selskabet og de selskabsretlige dokumenter sker på baggrund af dine egne indtastninger, hvis korrekthed du selv bærer ansvaret for. Ved modtagelsen af selskabsretlige dokumenter påhviler det dig altid selv at gennemgå disse for konstatering af eventuelle fejl fra vores side, herunder for rettelse af egne fejl. Reklamationsindsigelser vedrørende vores eventuelle fejl skal være os i hænde senest 10 dage fra modtagelsen. Efter reklamationsfristens udløb, kan mangelindsigelser ikke længere fremsættes. Hvis du opdager fejl i registreringen i forhold til den bestillingen du har foretaget, skal du straks give meddelelse til info@galst.dk og meddele fejlens art og journalnummer samt selskabets CVR nummer.

Nedenstående vilkår gælder for dine oplysninger i det omfang, oplysningerne er at betragte som personoplysninger i persondatalovens forstand. Personlysninger i persondatalovens forstand er bl.a. oplysninger om fysiske personers navne, adresser mv., herunder tilsvarende oplysninger om enkeltmandsejede virksomheder samt f.eks. navn og stilling på ansatte i virksomheder eller offentlige myndigheder. De oplysninger, som du giver til os i forbindelse med dit køb (navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse osv.) samt oplysninger, som du i øvrigt måtte give til os, behandles fortroligt i henhold til lov om drift af advokatvirksomhed (tavshedspligt) og bruges til at ekspedere din bestilling samt i forbindelse med anden kontakt med dig. Personoplysninger transmitteres mellem os i ikke-krypteret form. Personoplysninger gemmes af os på en database på en sikker server, hvortil der ikke er offentlig adgang fra internettet. Vi opbevarer alene dine personoplysninger i det omfang, det er lovligt.

Ifølge persondataloven har du mulighed for indsigt i og berigtigelse af de personoplysninger, der vedrører dig. Du kan ligeledes gøre indsigelse mod yderligere behandling af dine personoplysninger.

Vores hjemmeside opsamler oplysninger om din identitet og din adfærd. Det sker blandt andet ved brug af såkaldte "cookies". Oplysningerne benyttes til at beskrive, hvordan vores hjemmeside benyttes, herunder til statistiske formål. Alle oplysninger, som indsamles, behandles fortroligt og overføres ikke til lande uden for EU/EØS. Oplysningerne behandles af en ekstern databehandler, som udfører hosting af vores hjemmeside. Du kan få nærmere oplysninger om eventuelle personlige registreringer, ved at kontakte os.

I øvrigt finder de almindelige forretningsbetingelser for Galst Advokataktieselskab anvendelse. De er beskrevet i afsnit 1-13. Disse findes altid i elektronisk form på www.galst.dk, hvortil der henvises.

Medmindre anden særskilt aftale er indgået, gælder i øvrigt følgende forretningsbetingelser:

Når du sender en ordre på et selskab via vores bestillingsmodul, afgiver du en lang række oplysninger, persondata, herunder for såvel juridiske enheder som private personer.

Er du advokat eller revisor eller anden rådgiver, og bestiller du et selskab eller anden ydelse hos os på din egen kundes vegne, har du et selvstændigt ansvar for, at disse personer/juridiske enheder har givet samtlige nødvendige samtykker, herunder til at tiltræde selskabets ledelse, ejerkreds, eller stifterkreds. Du indestår som fuldmægtig/repræsentant for, at samtlige nødvendige samtykker, foreligger.

Er du privatperson eller virksomhed vil vi fremsende stiftelsesdokument med tilhørende vedtægter, der skal underskrives af samtlige personer/enheder førend registrering kan finde sted. Såfremt nogle af selskabsdeltagerne er forhindret i at underskrive, må disse meddele fuldmagt til en anden selskabsdeltager.

Vi er som alle andre advokatvirksomheder underlagt hvidvaskningsloven. Hvidvaskloven indeholder i § 1, stk. 1, nr. 13 og nr. 14 en bestemmelse om, at stiftelse af selskaber og dermed beslægtet arbejde/rådgivning er omfattet af pligten til at indsamle og opbevare lovpligtige identitetsoplysninger. Vi skal som følge heraf modtage billedlegitimation i form af paskopi eller kørekort. Såfremt stifter er en udenlandsk person skal vi have officielt bevis for vedkommendes registrerede adresse i udlandet. For udenlandske virksomheder gælder det, at vi skal modtage virksomhedsregistreringsbevis fra det pågældende lands registreringsmyndighed, ligesom det her skal fremgå, hvem der er ejer. Der skal foreligge identitetsoplysninger på alle de personer registreringen af selskabet omfatter. Vi opbevarer identitetsoplysningerne.Såfremt indskudskapitalen ved kontantstiftelser ikke overføres til vor klientkonto skal kapitalen dokumenteres i form af et af dit pengeinstitut bekræftet kontoudtog, lydende i selskabets navn. Honorarandelen skal være indgået på vores klientkonto eller dokumenteret overført, førend udkast fremsendes.

Straks efter din indtastning vil du modtage en ordrebekræftelse på din bestilling på den mail som du har oplyst til sidst i bestillingsmodulet. Når kapitalen er indgået eller dokumenteret indbetalt og samtlige ovenfor anførte dokumenter indsendt, fremsendes stiftelsesdokument med tilhørende vedtægter, og fortrydelsesretten ophører dermed. Selskabets dokumenter leveres udelukkende elektronisk i form af filer i PDF-format (Adobe Reader®). Du vil altid kunne modtage disse i et redigerbart format, såfremt det ønskes.

Enhver forretningsmæssig forbindelse, al rådgivning, enhver aftale, og ethvert køb hos/med os er undergivet dansk ret, og danske domstole har enekompetence til at afgøre tvister. Danske lovvalgsregler, der peger på anvendelsen af andet end dansk ret (fremmed ret), finder dog ikke anvendelse.

Sagsanlæg skal ske ved Københavns Byret med sædvanlig ankemulighed til Østre Landsret. I tilfælde af sagsanlæg, er du såvel som selskabet forpligtet til at ville fremmøde for Københavns Byret og/eller Østre Landsrets imod behørigt varsel.

Levering af selskabets dokumenter i forbindelse med registreringen er:

Stiftelsesdokument

Vedtægter

Ejerbog

Registreringsbevis (sammenskrevet resume) Faktura

Øvrige dokumenter kan tilkøbes imod særskilt aftale og særskilt betaling.

Levering sker altid til den af ordreafgiver afgivne mailadresse i bestillingsmodulet. Vi påtager os intet ansvar, såfremt e-mailadressen er fejlagtigt indskrevet eller af tekniske årsager ikke fungerer, herunder såfremt SPAM-filtre eller tilsvarende måtte forhindre forudsat og sædvanlig levering.

Sædvanlig leveringstid er op til få timer efter, at vi har modtaget stiftelsesdokument og vedtægter retur i underskrevet stand (gerne pr. e-mail eller som scannet kopi i PDF-format) samt øvrige som ovenfor anført dokumentation.

For stiftelse af selskaber gælder følgende prisblad i danske kroner og med den til enhver tid gældende momssats, hvorom der tages forbehold. Nugældende momssats er angivet nedenfor:

Omdannelse af ApS til A/S                                                  DKK 5.000,-

Omdannelse af A/S til ApS                                                  DKK 5.000,-

Stiftelse af anpartsselskab (ApS)                                          DKK 3.000,-

Stiftelse af aktieselskab (A/S)                                               DKK 4.000,-

Stiftelse af drift ApS og holdingselskab                               DKK 4.500,-

Stiftelse af drift A/S og holdingselskab                                DKK 5.500,-

Moms A-SKAT/AM kr.                                                         DKK 500,- + 25 % moms

Faktura udstedes som regel til det nyregistrerede selskab med mindre andet er aftalt. Honorar kan fratrækkes kapitalindskud forinden udbetaling fra vores klientkonto.

Du har ret til at fortryde din bestilling, selvom enhver bestilling betragtes som et erhvervsforhold. Fortrydelsesretten ophører som anført under punkt 1.6., når vi har modtaget bestillingen og selskabskapitalen er indbetalt eller er dokumentet indbetalt på selskabets konto, og vi er bekendt dermed. Fortrydelsesretten er gratis at udnytte. Fortrydelse af en bestilling af et selskab skal ske ved skriftlig henvendelse til info@galst.dk. Du vil snarest, og senest inden 1 uge modtage de penge retur, som du måtte have indbetalt (honorarandel og eventuel indbetalt selskabskapital). I tilfælde af fortrydelse sker der ikke forrentning af indbetalte beløb.

Vi annullerer din bestilling, såfremt vi efter gentagne henvendelser ikke modtager fornævnte dokumentationer eller betaling. En måned efter modtagelse og udebleven svar på vores henvendelser vedrørende opfølgning, vil sagen blive henlagt uden yderligere varsel.

Længere leveringstider kan forekomme såfremt Erhvervsstyrelsens onlinesystem er ustabilt eller ude af drift, herunder i tilfælde af forsinkelse hos tredjemand (leverandører af vores IT systemer og lignende). Vi vil dog altid holde dig tæt orienteret i et sådant forløb. Vi fraskriver os ethvert ansvar for forsinkelsens konsekvenser også henset til dine øvrige juridiske dispositioner, der måtte være relaterede til GALST Selskaber. Det er aftalt, at vi ikke hæfter for driftstab, avancetab, følgetab eller andet indirekte tab af nogen art.

Oprettelsen af selskabet og de selskabsretlige dokumenter sker på baggrund af dine egne indtastninger, hvis korrekthed du selv bærer ansvaret for. Ved modtagelsen af selskabsretlige dokumenter påhviler det dig altid selv at gennemgå disse for konstatering af eventuelle fejl fra vores side, herunder for rettelse af egne fejl. Reklamationsindsigelser vedrørende vores eventuelle fejl skal være os i hænde senest 10 dage fra modtagelsen. Efter reklamationsfristens udløb, kan mangelindsigelser ikke længere fremsættes. Hvis du opdager fejl i registreringen i forhold til den bestillingen du har foretaget, skal du straks give meddelelse til info@galst.dk og meddele fejlens art og journalnummer samt selskabets CVR nummer.

Nedenstående vilkår gælder for dine oplysninger i det omfang, oplysningerne er at betragte som personoplysninger i persondatalovens forstand. Personlysninger i persondatalovens forstand er bl.a. oplysninger om fysiske personers navne, adresser mv., herunder tilsvarende oplysninger om enkeltmandsejede virksomheder samt f.eks. navn og stilling på ansatte i virksomheder eller offentlige myndigheder. De oplysninger, som du giver til os i forbindelse med dit køb (navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse osv.) samt oplysninger, som du i øvrigt måtte give til os, behandles fortroligt i henhold til lov om drift af advokatvirksomhed (tavshedspligt) og bruges til at ekspedere din bestilling samt i forbindelse med anden kontakt med dig. Personoplysninger transmitteres mellem os i ikke-krypteret form. Personoplysninger gemmes af os på en database på en sikker server, hvortil der ikke er offentlig adgang fra internettet. Vi opbevarer alene dine personoplysninger i det omfang, det er lovligt.

Ifølge persondataloven har du mulighed for indsigt i og berigtigelse af de personoplysninger, der vedrører dig. Du kan ligeledes gøre indsigelse mod yderligere behandling af dine personoplysninger.

Vores hjemmeside opsamler oplysninger om din identitet og din adfærd. Det sker blandt andet ved brug af såkaldte "cookies". Oplysningerne benyttes til at beskrive, hvordan vores hjemmeside benyttes, herunder til statistiske formål. Alle oplysninger, som indsamles, behandles fortroligt og overføres ikke til lande uden for EU/EØS. Oplysningerne behandles af en ekstern databehandler, som udfører hosting af vores hjemmeside. Du kan få nærmere oplysninger om eventuelle personlige registreringer, ved at kontakte os.

I øvrigt finder de almindelige forretningsbetingelser for Galst Advokataktieselskab anvendelse. De er beskrevet i afsnit 1-13. Disse findes altid i elektronisk form på www.galst.dk, hvortil der henvises.