K2 item: Kristian Strandberg Ivanov Dreyer, Sune Nyvang Blohm

Der er nu afsagt dom i en sagen for Højesteret om ændring af fordelingstal ved tagboligprojekt (knopskydning).

Når dommen læses, skal man særligt hæfte sig ved, at der er i den pågældende ejerforening var en bestemmelse i vedtægten om, at fordelingstallene kun kunne ændres ved enstemmighed blandt samtlige medlemmer.

Generalforsamlingen i en ejerforening havde med kvalificeret flertal truffet beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at sælge loftsarealer til ejere af lejligheder på fjerde sal, som ønskede at udvide deres lejlighed med loftsarealer. Beslutningen var af generel karakter og omfattede alle loftsarealer, hvor der i ejendommene kunne være mulighed for at udvide fjerde sals lejligheder med loftsareal.

Ejerforeningens vedtægter indeholdt et krav om enstemmighed blandt de fremmødte for visse vedtægtsændringer, herunder ændring af vedtægternes bestemmelse om fordelingstal.

Den omhandlede beslutning indebar, at fordelingstallet for de ejere af lejligheder på fjerde sal, som købte et loftsareal, ville blive forhøjet. Summen af fordelingstallet ville dermed også blive forhøjet. Som konsekvens heraf ville de andre ejeres stemmevægt blive formindsket, uden at dette i beslutningen var betinget af den enkelte ejers samtykke. På den baggrund fandt Højesteret, at beslutningen indebar en ændring af fordelingstal, der krævede enstemmighed efter vedtægterne.

Beslutningen var ikke omfattet af den dagældende § 7 a (nu § 5, stk. 7) i ejerlejlighedsloven om oprettelse af nye ejerlejligheder. Der var endvidere ikke grundlag for at tilsidesætte vedtægternes krav om enstemmighed efter aftalelovens § 36.

Højesteret fandt herefter, at beslutningen var ugyldig.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen i sag BS-6447/2020-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-6447/2020-HJR (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag BS-6447/2020-HJR (pdf)